За нас

За нас

Детска градина „Младост” е създадена през 1985г., за първи път детски смях  я  огласява на 11.11.1985 г. Сградата е  единствена по рода си в гр. Габрово - с просторни занимални, спално помещение, куклена къща към всяка група, физкултурен и музикален салон, ателиета по различни изкуства, ресурсен и методичен кабинет, библиотека с богата база. На разположение в детската градина също така има логопед и психолог.

Във връзка с иновативните методи на обучение и дигиталните умения на децата са закупени интерактивни тъчскрийн дъски,мултимедия,програмируеми образователни играчки,таблети,лаптопи,SMART телевизори  и образователни софтуерни продукти.

В детската градина работят 5 групи с деца от 3 до 7 години, в три сградни крила, всяка разположена самостоятелно на отделен етаж.

 

Допълнителна информация за дейността на ДГ „Младост”:

   ДГ „Младост” участва и получава финансиране по следните Национални програми и проекти:

 

УЧЕБНА 2020/ 2021г.

 

Работа по по проекти:

  1. Вид: По Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-20г.

Наименование:   BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Кратко описание: Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активно участие, и по- добрата пригодност за заетост.

Приоритетна област:  Образователна среда за активно социално приобщаване

Вид партньорство:  

Партньори: ЦОИДУЕМ, МОН

Начална дата: 15.08.2019г.

Крайна дата: м. февруари 2022г.

Брой обхванати деца: 12

Цели и постигнати резултати:   Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен непедагогически и педатгогически персонал, асигуряване на материали, пособия, помагала и др.; осъществяване на обучения.

 

  1. Вид: Проект за въвеждане на знания за климатични промени  и енергийна ефективност в образователната програма на българските училища и детски градини.

Наименование:   „Климатът и аз. Пестим енергия в училище/детската градина”-

Кратко описание: Очакванията ни са децата от детската градина до своето юношество да изградят поведение, на-

сочено към пестенето на енергия, което от своя страна, допринася за намаляване на емисиите на

парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени.

Приоритетна област:  Екологично образование и възпитание

Вид партньорство:   

Партньори: Национален доверителен екофонд, Община Габрово

Начална дата: 01.10.2019г.

Крайна дата: м.септември 2020г.

Брой обхванати деца: 28

Цели и постигнати резултати:   Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме децата да ползват енергията раз-

умно и да контролират постъпките си от гледна точка на „отпечатъка“, който оставят върху околната среда, върху нашата планета.

 

 

3.Вид: Изграждане на умения и знания извън ДОИ за предучилищна възраст чрез допълнителни форми- чуждоезиково обучение

Наименование:   Чуждоезиково обучение в детската градина

Кратко описание: Обучение по английски език в допълнителни форми,интегрирано с усвояване на дигитални умения за децата в подготвителните групи.

Приоритетна област:  Чуждоезиково обучение

Вид партньорство:   

Партньори: Община Габрово

Начална дата: 16.09.2019г.

Крайна дата: 30.май 2020г.

Брой обхванати деца: 81

Цели и постигнати резултати:   Въвеждането на чуждоезиково обучение в предучилищното образование,интегрирано с усвояване на дигитални умения,  е свързано с възрастовите особености на детето- поставянето на основите за овладяване на чуждия език и дигиталните умения са благоприятни, това се отнася и към лесно овладяване не само на знания, но и към създаване на отношение към чуждия език,  към учебния процес и ученето  като цяло.

 

 

 

4. Вид: По Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-20г.

Наименование:   BG05M2OP001-2.012-0001- С01 „Образование за утрешния ден”

Кратко описание: Изграждане на модерна защитена среда в училищата и детските градини, обучения на педагогически специалисти за представяне на учебния материали чрез ИКТ

Приоритетна област:  Образователна среда чрез използване на ИКТ

Вид партньорство:   

Партньори: МОН

Начална дата: м. декември 2019г.

Крайна дата: м. февруари 2021г.

Брой обхванати деца: 120

Цели и постигнати резултати:   Въвеждане и поддържане в национален мащаб и популяризиране на референтен модел за насърчаване на придобиването на по- голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и насърчаване и мотивация за учене.

 

 

 

 

Национална програма за учебна 2020/ 2021г.

Успяваме заедно- Модул 2- Иновативна детска градина

 

Информация- разработка и прилагане на  Авторска програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- 121 деца , 11 педагогически специалисти- 10 учители и 1 директор.

 

 

Авторска програма

по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование с елементи на хуманистично образование за ПГ  6 «АЗ и ГАБРОВО»

 

 

 

2019 г.

1.2019 г.-„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“-получена е техника.

 2.2019 г.-„Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

3.2019 г.-„Без свободен час“

4.2019 г.-„Климатът и аз“

5.2019 г.-„Заедно за всяко дете“

6.2019 г.-„Успяваме заедно“

7. 2019 г. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020)

8. 2019 г.Проект „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020)

 

Други иновативни линии в дейността на ДГ „Младост”-2019 г.

 

  1. От учебна 2018/ 2019г.  стартира дейности по  Авторска програма по гражданско, здравно екологично и интеркултурно образование съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, именувана от нас „АЗ И ГАБРОВО”. Акцент в тази разработка са партньорски взаимодействия с габровски културни, образователни и други  институции за обогатяване на образователно- възпитателния процес в детската градина. Финансирането на дейностите по тази Авторска програма е от бюджета на ДГ „Младост”, тъй като това е дейност по стандарт съгласно чл. 22, ал.21 т.8 от Закона за предучилищно и училищно образование.

2.   ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ-През 2018 г. ДГ Младост  получи  финансиране в размер на 9000 лв. от Община Габрово,във връзка с въвеждане на иновация - чуждоезиково обучение като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие,  съгласно чл. 65 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31 от Наредба № 5 за предучилищното образование.В подготвителните групи в  детска градина „Младост”,децата в задължителна училищна възраст продължават да изучават безплатно английски език и през учебна 2019/2020 г. ,като за тази цел са разчетени необходимите средства от бюджета на детската градина.

2018 г.

1.2018 г.-„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 2 595 лв.

 2.2018 г.-„Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 6 434.74 лв.

3.2018 г.-„Без свободен час“ на стойност 1 709.51 лв.

4.ДГ „Младост” е с класирани проекти по Национална програма „За чиста околна среда”,както следва:

-„Земята е наша къщурка зелена” -2011 г.-по Национална програма „За чиста околна среда” за облагородяване но дворното пространство на стойност 4727 лв. Дейностите по осъществяването му  осигуриха на детската градина нов детски кът с уреди и мини еко- пътека в двора.

-„Екология в игри” -2018 г. по Национална програма „За чиста околна среда”,във връзка с който бяха закупени детски костюми и оборудване за еко-кътове на стойност 4932 лв.

Други иновативни линии в дейността на ДГ „Младост”

1. . През 2010г. е организирана и проведена Първа Кръгла маса по проблемите на предучилищното образование в Габрово, с участие на учители от всички детски заведения на територията на общината. Втората Кръгла маса е посветена на 130 г. предучилищно възпитание в България и е проведена на регионално ниво на тема „Детска градина и семейство - изкуството да си сътрудничим. Процедури, техники и умения за постигане на ефективно партньорство” с научен ръководител проф. д- р Гюров от СУ.

  2. ДГ „Младост” разработва и от учебна 2018/ 2019г.  стартира дейности по  Авторска програма по гражданско, здравно екологично и интеркултурно образование съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, именувана от нас „АЗ И ГАБРОВО”. Акцент в тази разработка ще бъдат партньорски взаимодействия с габровски културни, образователни и други  институции за обогатяване на образователно- възпитателния процес в детската градина. Финансирането на дейностите по тази Авторска програма ще бъде от бюджета на ДГ „Младост”, тъй като това е дейност по стандарт съгласно чл. 22, ал.21 т.8 от Закона за предучилищно и училищно образование.

3.   ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ-През 2018 г. ДГ Младост  получи  финансиране в размер на 9000 лв. от Община Габрово,във връзка с въвеждане на иновация - чуждоезиково обучение като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие,  съгласно чл. 65 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31 от Наредба № 5 за предучилищното образование.В подготвителните групи в  детска градина „Младост”,децата в задължителна училищна възраст изучават безплатно английски език от учебна 2018/2019 г.Мотивите за избора на тази посока на обогатяване и иновиране на образователно- възпитателния процес, осъществяван в детската градина, са следните:

-Ползата от въвеждане на чуждоезиково обучение в предучилищното образование е свързана с възрастовите особености на детето- поставянето на основите за овладяване на чуждия език са благоприятни, това се отнася и към лесно овладяване не само на знания, но и към създаване на отношение към чуждия език и към учебния процес и ученето  като цяло.

-Това обучение би повлияло положително на познавателното и когнитивното развитие на детето.

-Интересът на родителите към тази извънучебна форма е голям и те също отчитат потребностите и  ползите за децата си от такова обучение.

-Детската градина има професионален ресурс за осъществяването на такова обучение- двама от педагозите притежават необходимата квалификация

  - Изборът ни на програма за обучение е  Play and Talk with Echo-  ранно чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст. Тя предлага модел на педагогическо взаимодействие, основан на принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност и базисни знания, които гарантират на децата усвояването на умения да мислят, общуват, откриват и изучават английски език. Автори на програмата са Бойка Калева, Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Стела Стоянова, Стефания Алексиева, учебните книжки са продукт на издателство „Изкуства”.  При избора ни на програма взехме под внимание целите на обучението, взаимовръзката роден език – чужд език, отчитането езиковите способности на децата за съответната възраст, психологическите характеристики, натрупването на пасивен речник и постепенното му преминаване в активен, както и методиката на обучение.
Учебното съдържание е разработено по теми и подтеми за цялата учебна година по образователни направления Околен свят, Математика, Музика, Изобразително изкуство, Физическо култура, съгласно Наредба 5 за предучилищно образование и с програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. При разпределение на учебното съдържание е спазен принципа за цикличност и спираловидност.
Съдържанието на тематичните области във всеки следващ модул се затвърдява, разширява и задълбочава чрез нови граматични структури и лексикално-тематични полета.

 

Приоритет в дейността на детската градина е работата с родителите на децата, като се прилагат различни подходи за превръщането на родителите в партньори при осъществяване на отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата в детската градина.

В ДГ „Младост“ децата са обградени с любов и внимание от 12 учители и 10 обслужващ персонал. Педагогическият персонал се стреми да съхрани детското любопитство и любознателност към света, да развие изследователски дух. Стимулира се инициативността, самостоятелността и творческа активност, интелект и креативно мислене на децата за преоткриване красотата на човешките взаимоотношения в общуването.