Важно!!!Вътрешни правила родители-22.05.2020

Важно!!!Вътрешни правила родители-22.05.2020

ДЕТСКА ГРАДИНА „МЛАДОСТ”- ГАБРОВО

Ул. „Лазурна” № 2, тел. 066808230

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА  В ДЕТСКА ГРАДИНА „МЛАДОСТ”

 

   Настоящите са изготвени на основание писмо на МОН № 9105-173/ 20.05.2020г. и с разбирането за важността на споделената отговорност на всички, участващи в отглеждането и възпитанието на децата.

 

 Ред за подновяване посещенията на децата в ДГ „Младост” от 26.05.2020г.:

 

Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година.

 

Достъпът на външни лица, в т. ч. и родители, в сградата на детската градина е забранен!

На всеки вход има приемащ персонал, който поема детето от родителя и го води до съблекалнята на групата, където го предава на учителя на групата. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично заболяване и това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

 

Приемът в детската градина се извършва по следният ред:

- В първия ден от подновяване на посещенията на детето родителят трябва да заведе детето при медицинския специалист на детската градина / пред входа на Б срадно крило/ за измерване на температурата и филтър, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. При необходимост от изчакване, родителят и детето  спазват дистанция от 2 м. от останалите в дворното пространство.

   След извършване на филтър от медицинския специалист и получаване на бележка с датата и печата на ДГ „Младост” от нея, родителят отива до входа на сградното крило, в което детето ще бъде прието от служител на детската градина. Попълва декларация за информирано съгласие, и предава на служителя декларацията и бележката от Мед. специалист, детето, 2 бр.плик с вътрешните обувки и други необходими вещи за шкафчето, пижама за сън. При издаване на детето служителят предава на родителя вътрешните обувки за почистване в къщи.

   Измерването на температурата и попълването на декларацията са еднократни, в първия ден на подновяване на посещенията.

  • В следващите дни родителят предава сутрин детето и 2 бр. плик с вътрешните обувки на приемащ персонал на входа на сградното крило.

Часове за прием: 07.00ч.- 8.30ч. Часове за издаване: 15.30- 18.30ч.

Таксите се заплащат в дните от 1- во до 10- то число на месеца с работно време на домекин за заплащане на такси от 08.00 до 8.30ч и от 14.00 до 18.00ч.. чрез помещението на физкултурния салон- на гърба на Б сградно крило, южните прозорци, на гърба на Б крило, означени с табела .

 

Родителите спазват следните правила:

най-късно два работни дни преди планираното посещение или отсъствие на детето да уведомят директора или учителя  за датата, на която детето ще започне да посещава или отсъства от  детска градина за периода (седмица/месец) на планираното посещение или отсъствие.

да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;

да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

  да измерват всяка сутринтемпературата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;

да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

да осигурят 2 бр.плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (родителят носи сутрин вътрешните обувки в плик и ги предава на приемащия детето, след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува вътрешните обувки, които са предварително почистени вкъщи); при издаването на детето редът е обратен.

 да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 да спазват дистанция от 2м. при пребиваване в дворното пространство при вземане и водене на  децата. Да не се задържат в двора на детската градина повече от необходимото време за предаване и приемане на детето от служителя на ДГ.

децата не внасят в детската градина играчки и книжки от къщи.