Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

Чуждоезиково обучение

05.04.2017

През 2018 г. ДГ Младост  получи  финансиране в размер на 9000 лв. от Община Габрово,във връзка с въвеждане на иновация - чуждоезиково обучение като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие,  съгласно чл. 65 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31 от Наредба № 5 за предучилищното образование.В подготвителните групи в  детска градина „Младост”,децата в задължителна училищна възраст изучават безплатно английски език от учебна 2018/2019 г.Мотивите за избора на тази посока на обогатяване и иновиране на образователно- възпитателния процес, осъществяван в детската градина, са следните:

-Ползата от въвеждане на чуждоезиково обучение в предучилищното образование е свързана с възрастовите особености на детето- поставянето на основите за овладяване на чуждия език са благоприятни, това се отнася и към лесно овладяване не само на знания, но и към създаване на отношение към чуждия език и към учебния процес и ученето  като цяло.

-Това обучение би повлияло положително на познавателното и когнитивното развитие на детето.

-Интересът на родителите към тази извънучебна форма е голям и те също отчитат потребностите и  ползите за децата си от такова обучение.

-Детската градина има професионален ресурс за осъществяването на такова обучение- двама от педагозите притежават необходимата квалификация

  - Изборът ни на програма за обучение е  Play and Talk with Echo-  ранно чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст. Тя предлага модел на педагогическо взаимодействие, основан на принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност и базисни знания, които гарантират на децата усвояването на умения да мислят, общуват, откриват и изучават английски език. Автори на програмата са Бойка Калева, Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Стела Стоянова, Стефания Алексиева, учебните книжки са продукт на издателство „Изкуства”.  При избора ни на програма взехме под внимание целите на обучението, взаимовръзката роден език – чужд език, отчитането езиковите способности на децата за съответната възраст, психологическите характеристики, натрупването на пасивен речник и постепенното му преминаване в активен, както и методиката на обучение.
Учебното съдържание е разработено по теми и подтеми за цялата учебна година по образователни направления Околен свят, Математика, Музика, Изобразително изкуство, Физическо култура, съгласно Наредба 5 за предучилищно образование и с програмните системи „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. При разпределение на учебното съдържание е спазен принципа за цикличност и спираловидност.
Съдържанието на тематичните области във всеки следващ модул се затвърдява, разширява и задълбочава чрез нови граматични структури и лексикално-тематични полета.